До уваги акціонерів!

 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

До уваги акціонерів!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 1. 21 квітня 2017 р. о 12-00 (м. Дніпро, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
 2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

З 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2017 р.
 2. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 3. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 11. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2017 рік.
 12. Затвердження розміру річних дивідендів.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.
 14. Про зміну місцезнаходження Представництва ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві.

 

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2017 року до початку Загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  –  Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

21 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  за  2016 рік, тис. грн.

 

№ п/п Найменування показнику Період
звітний

 

 попередній

 

1. Усього активів 342 352 362 004
2. Основні засоби 54 46
3. Довгострокові фінансові інвестиції 495 19 979
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 10 442 3 704
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 573 742
7. Нерозподілений прибуток (15 091) (771)
8. Власний капітал 341 783 360 741
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 492 496
11. Поточні зобов’язання 77 240
12. Чистий прибуток (збиток) (14 252) (1 259)
13. Середньорічна  кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 7 9

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

 

Опубликовано в Новости, Публикации
22.03.2017