ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 1. 23 квітня 2018 р. о 12-00 (м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф.70) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
 2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

ааааафаз 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.

аааааааДля реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – ааааааапаспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 р.
 2. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 3. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 11. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2018рік.
 12. Затвердження розміру річних дивідендів.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.
 14. Про ліквідацію (припинення) Представництва ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві.
 15. Інші питання

 

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2018 року до початку Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2018 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  –  Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  за  2017 рік, тис. грн.

 

№ п/п Найменування показнику Період
звітний   попередній 
1. Усього активів 340 342 342 352
2. Основні засоби 103 54
3. Довгострокові фінансові інвестиції 0 495
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 9 106 10 442
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 614 573
7. Нерозподілений прибуток (17 046) (15 091)
8. Власний капітал 339 828 341 783
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 207 492
11. Поточні зобов’язання 307 77
12. Чистий прибуток (збиток) (1 955) (14 252)
13. Середньорічна  кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 7 7

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

 

Опубликовано в Без рубрики, Годовые отчеты, Новости, Особая информация эмитента, Пресс-центр, Публикации
05.04.2018