Комплексное страхование физического лица, которое регистрирует транспортное средство, ввезенное в Украину из-за границы с помощью Компьютерной программы «EUROCAR»

Публічний договір-оферта ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» щодо добровільного комплексного страхування фізичної особи, що реєструє транспортний засіб, ввезений в Україну з-за кордону за допомогою Комп’ютерної програми «EUROCAR», що користується послугами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛД ЛОГІСТІК» та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛДЕР БРОКС»

1. Ця публічна оферта (надалі — Оферта) є офіційною пропозицією ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», код ЄДРПОУ – 23364325 (надалі — Страховик), ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання а сфері ринків фінансових послуг; серії АД № 039968 від 18.10.2012 р. (строк дії з 12.06.2008 р., безстрокова), серії АД № 039961 від 18.10.2012 р. (строк дії з 12.06.2008 р., безстрокова), серії АД № 039970 від 18.10.2012 р. (строк дії з 12.06.2008 р., безстрокова), що адресується невизначеному колу споживачів — дієздатних фізичних осіб (далі — Клієнти), укласти із Страховиком договір добровільного комплексного страхування фізичної особи, що реєструє транспортний засіб, ввезений в Україну з-за кордону за допомогою Комп’ютерної програми «EUROCAR» (далі – «ПЗ»), що користується послугами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛД ЛОГІСТІК» та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛДЕР БРОКС» (надалі — Договір страхування) Клієнту. Цей Договір страхування укладається між Страховиком і Клієнтом відповідно до «Правил добровільного страхування від нещасних випадків клієнтів фінансових установ», зареєстрованих Держфінпослуг 12.06.2008 р, реєстраційний номер 0281083 (далі — Правила №1); «Правил добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби клієнтів фінансових установ», зареєстрованих Держфінпослуг від 12.06.2008 p., реєстраційний номер 0481087 (далі — Правила №2); «Правил добровільного страхування фінансових ризиків», зареєстрованих Держфінпослуг 12.06.2008 p., реєстраційний номер 1881077 (далі — Правила №3), надалі разом — Правила страхування, із дотриманням вимог Законів України: «Про страхування», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронну комерцію».

2. У відповідності до статей 207, 633, 979, 981 Цивільного кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти Клієнтом вважається в залежності від каналів оформлення Договору страхування:

- при оформленні Договору добровільного комплексного страхування фізичної особи, що реєструє транспортний засіб, ввезений в Україну з-за кордону за допомогою ПЗ, що користується послугами ТОВ «ГОЛД ЛОГІСТІК» та/або ТОВ «ЕЛДЕР БРОКС»: заповнення електронної заяви про укладення Договору страхування та введення на підтвердження волевиявлення отриманого страхового платежу (премії) в повному обсязі на поточний рахунок Страховика:

на підставі усної заяви Страхувальника, шляхом здійснення транзакції в ПТКС та введення на підтвердження волевиявлення отриманого страхового платежу (премії) в повному обсязі на поточний рахунок Страховика. По завершенню транзакції Клієнту надається роздруківка сліпу (чеку) ПТКС з істотними умовами Договору страхування.

Виконання зазначених дій означає прийняття Клієнтом усіх умов цієї Оферти і є укладенням Договору страхування у спосіб, прирівняний до укладення правочину в письмовій формі, Після здійснення акцепту та набрання Договором страхування законної сили Клієнт набуває статусу страхувальника.

3. Страхування здійснюється у відповідності до Правил страхування та зазначених у цій Оферті Умов добровільного комплексного страхування фізичної особи, що реєструє транспортний засіб, ввезений в Україну з-за кордону за допомогою ПЗ, що користується послугами ТОВ «ГОЛД ЛОГІСТІК» та/або ТОВ «ЕЛДЕР БРОКС» (надалі — Умови).

4. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю застрахованої особи, а також пов’язані із збитками внаслідок непередбачених фінансових витрат Страхувальника.

Згідно з цим Договором страхування і Правилами страхування, Страховик зобов’язується у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Застрахованій особі або Вигодонабувачеві чи спадкоємцю), а Страхувальник зобов’язується своєчасно сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору страхування і Правил страхування,

Якість надання послуг за Договором страхування відповідає вимогам Закону України «Про страхування» та іншим нормативним актам,

5. Застрахованою є особа, яка зазначена у Полісі. Під Заборгованістю Застрахованої особи у цьому Договором страхування розуміють заборгованість Застрахованої особи перед ТОВ «ГОЛД ЛОГІСТІК» та/або ТОВ «ЕЛДЕР БРОКС», що утворилась внаслідок користування Застрахованою особою послугами з організації процедури оформлення повного пакету документів для реєстрації транспортного засобу, ввезеного в Україну з-за кордону, та надання інших супутніх послуг за допомогою Комп’ютерної програми

6. Страховий випадок:

Ризик А. Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок нещасного випадку, згідно Правил № 1.

Ризик Б. Стійка втрата Застрахованою особою працездатності (встановлення інвалідності першої, другої або третьої групи) внаслідок нещасного випадку, згідно Правил № 1.

Ризик В, Смерть Застрахованої особи, яка наступила внаслідок захворювання, згідно Правил № 2,

Ризик Г. Виникнення у Застрахованої особи вперше критичного захворювання, згідно Правил № 2.

Ризик Д. Понесення Страхувальником непередбачених фінансових витрат внаслідок звільнення Страхувальника з роботи не з його ініціативи, згідно Правил № 3.

6.1. Нещасним випадком за цим Договором страхування слід вважати раптову, випадкову, короткочасну, незалежну від волі Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача, спадкоємця) подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне пошкодження, опіки, відмороження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами (за винятком сальмонельозу, дизентерії), ліками; ботулізм; захворювання кліщовим енцефалітом (енцефаломієлітом), поліомієлітом, сказ внаслідок укусу тварини, правець) Застрахованої особи або її смерть, Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи; утоплення, поразка блискавкою або електричним струмом, укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла, протиправні дії третіх осіб.

Захворювання, у тому числі раптові та професійні, не відносяться до нещасних випадків.

Події, передбачені за Ризиком А. цього Договору страхування, також визнаються страховими випадками, якщо вони сталися протягом одного року з дня нещасного випадку, що мав місце під час дії цього Договору страхування, та підтверджені документами, які встановлюють причинно-наслідковий зв’язок між нещасним та страховим випадками.

6.2. Під ризиком В «смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок захворювання Застрахованої особи» слід розуміти смерть яка настала внаслідок захворювання, яке вимагає амбулаторного (амбупаторно-стаціонарного) або стаціонарного лікування, за умови, що це захворювання сталося (було виявлене) під час дії цього Договору страхування та підтверджене документами, виданими компетентними органами (медичними закладами) у встановленому законом порядку.

6.3. Критичними захворюваннями (Ризик Г Договору страхування) вважаються вперше виявлені у період дії договору страхування нижчезазначені захворювання, які надалі називаються критичними:

- інфаркт міокарда, Відмирання частини серцевого м’язу в результаті недостатнього кровопостачання у відповідній зоні. Діагноз повинен ґрунтуватись на історії типових болів у грудній області, нових електрокардіографічних вимірів та/або збільшення серцевих ензимів;

- інсульт. Інцидент з судинами головного мозку, що призводить до стійкого руйнування неврологічного статусу. Виключаються зі страхування минущі ішемічні приступи;

- онкологічні захворювання. Злоякісні новоутворення, що характеризуються неконтрольованим ростом і розповсюдженням злоякісних клітин та інвазією тканин, включаючи лейкемію. Виключається із страхування: неінвазивний рак, виявлений в першій стадії, пухлини за наявності будь-якого вірусу ВІЛ інфекції та будь-який рак шкіри, крім інвазивної злоякісної меланоми;

- хвороби серця, що вимагають аортокоронарного шунтування. Перенесення операції на відкритому серці за рекомендацією кардіолога з метою корекції звуження або усунення блокади в одній або більше коронарних артеріях за допомогою встановлення шунта. Виключаються із страхування захворювання, викликані застосуванням балонної ангіопластики, лазерної або інших неінвазивних процедур;

- хвороби, які вимагають пересадки життєво важливих органів. Перенесення операції з приводу пересадки серця, легені, печінки, нирки, підшлункової залози або кісткового мозку;

- ниркова недостатність. Остання стадія незворотної хронічної ниркової недостатності, при якій обидві нирки не можуть функціонувати, в результаті чого стає необхідним регулярний нирковий діаліз та/або операція з пересадки нирки.

Під «Звільненням Страхувальника з роботи не з його ініціативи» (Ризик Д. цього Договору страхування) розуміється розірвання трудового договору Страхувальника за ініціативою роботодавця (власника або уповноваженого ним органу) лише у випадках; зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

7. Строк дії Договору страхування дорівнює 1 (Одному)місяцю. При цьому Договір страхування починає діяти з наступного дня після оплати страхового платежу.

8. Страхова сума за кожним із Страхових випадків, зазначених у п. 6 цієї Оферти, визначена на дату укладання Договору страхування дорівнює – 1 грн.*100. Під час дії Договору страхування розмір страхової суми на відповідний оплачений період страхування змінюється пропорційно розміру оплаченого страхового платежу. Розмір страхової суми у відповідному оплаченому періоді страхування не може перевищувати розміру заборгованості Застрахованої особи, зазначеному у п. 5 цієї Оферти, на останню дату місяця, що передує відповідному оплаченому періоду страхування.

9. Страховий тариф за Договором страхування складає 0,9% за кожний період страхування, зазначений в п. 7 цієї Оферти. Загальний страховий тариф розподіляється між видами страхування наступним чином: за Правилами № 1 -0,3%, за Правилами № 2 – 0,3% та за Правилами № 3 – 0,3% за кожний період страхування.

10.Страховий платіж та порядок його сплати:

10.1.Загальний страховий платіж за період, зазначений в п. 7 цієї Оферти, на дату укладення Договору страхування складає 90 грн. Під час дії Договору страхування розмір страхового платежу на відповідний період страхування змінюється відповідно зміни розміру страхової суми.

10.2.Спосіб сплати страхового платежу — страховий платіж сплачується на поточний рахунок страхового агента — ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛД ЛОГІСТІК» »№ п/р № UA143770900000026003001303246 в АТ «ЄПБ», МФО 377090, Код ЄДРПОУ 42701973 та/або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛДЕР БРОКС»№ п/р UA 353770900000026000001303261 в АТ «ЄПБ» МФО 377090, код ЄДРПОУ 42464954

10.3.Страховий платіж вважається оплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення готівкових коштів на вищезазначений рахунок Страхового агента.

10.4.У разі несплати або неповної сплати страхового платежу цей Договір страхування не набуває сили (або призупиняє свою дію) і ніякі виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються.

11.Місце дії договору страхування — весь світ.

11.1. Дія Договору не поширюється на території, які офіційно визнані зонами військових дій (збройних конфліктів), місцевості, де офіційно об’явлено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, які визнано зонами відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС.

12.Договір страхування (Поліс) формується в електронному вигляді або у вигляді сліпа (чеку) терміналу на підставі даних, наданих Клієнтом у Заяві про укладення договору страхування.

13. Поліс підписується уповноваженим представником Страховика, скріплюється печаткою і направляється Страхувальнику на зазначену адресу по електронній пошті або надсилається каналами комунікації страхового агента. Поліс може формуватися у вигляді сліпа (чеку) терміналу — електронного пристрою страхових агентів-банків, призначеного для ініціювання перерахування з рахунка, одержання довідкової інформації, формування платіжного документа за операціями з використанням платіжних карток. Дата, час, порядок і факт направлення та отримання ОТП паролю Страхувальником, введення його в програмні комплекси, вручення страхового Полісу та додатків до нього, а також повідомлення по електронній пошті фіксується Страховиком (страховим агентом) в електронній базі Страховика (страхового агента).

14. Сторони домовилися, що відправка Поліса та повідомлення по електронній пошті на адресу електронної пошти Страхувальника, отримання Полісу в терміналі є належним врученням Поліса/повідомлення Страхувальнику. Сторони приймають на себе зобов’язання за будь-якої необхідності, що виникла, відтворити Поліс на паперовому носії. На письмову вимогу Страхувальника Страховик здійснює вручення Страхового поліса, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника Страховика, в робочий час Страховика за його місцезнаходженням.

15. Сторони узгодили, що Договір страхування може бути укладено із застосуванням електронного цифрового підпису, електронного підпису чи іншого аналогу власноручного підпису, а Страховиком може бути використано факсимільне відтворення підпису та печатки за допомогою засобів механічного чи іншого копіювання. Електронний підпис Полісу з боку Страхувальника здійснюється шляхом введення Страхувальником в програмні комплекси Страховика або його агентів паролю, надісланого на мобільний телефон Страхувальника, або здійснення транзакції в ПТСК страхових агентів-банків із використанням картки і ПІН та/або одноразового (динамічного) паролю.

16. Публічна Оферта дійсна з 01 червня 2021 р.

Умови страхування по договору добровільного комплексного страхування фізичної особи, що реєструє транспортний засіб, ввезений в Україну з-за кордону за допомогою ПЗ, що користується послугами ТОВ «ГОЛД ЛОГІСТІК» та/або ТОВ «ЕЛДЕР БРОКС».

1. Права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування

1.1. Страховик зобов’язаний:

1.1.1.Ознайомити Страхувальника з Умовами та Правилами страхування,

1.1.2.Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати Застрахованій особі, Страхувальнику або Вигодонабувачу.

1.1.3.При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у строки та в порядку, передбачені Правилами страхування та розділом 3 Умов страхування. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового виплати шляхом сплати Страхувальнику пені у розмірі 0,01% від належної до сплати суми за кожен день прострочення.

1.1.4.Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

1.1.5.Письмово повідомити Страхувальника про відмову у страховій виплаті протягом 5 робочих днів після прийняття рішення.

1.2. Страхувальник зобов’язаний:

1.2.1.Своєчасно вносити страхові платежі.

1.2.2.При укладанні цього Договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

1.2.3.Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмета страхування за цим Договором страхування.

1.2.4.Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

1.2.5.Повідомити Страховика про настання страхового випадку у строки та порядку, передбачені Правилами страхування та цим Договором страхування,

1.2.6.Для вирішення питання про здійснення страхової виплати надати Страховику документи, зазначені у п. 3.3 цих Умов страхування.

1.2.7.При укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику протягом десяти робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про настання такої зміни за телефоном (056) 785 45 46

Обов’язки Страхувальника за цим Договором страхування, за винятком обов’язків щодо сплати страхового платежу, також розповсюджуються на Застраховану особу, Невиконання Застрахованою особою цих обов’язків спричиняє ті ж наслідки, що і невиконання їх безпосередньо Страхувальником,

1.3. Страховик має право:

1.3.1. Вимагати від Страхувальника надання необхідної інформації, що має значення для оцінки ступеня страхового ризику.

У разі необхідності, робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку — проводити розслідування причин та обставин події, що підпадає під ознаки страхового випадку. З цією метою Страховик має право призначати незалежних експертів, направити Застраховану особу для проходження медичного огляду до вказаного Страховиком медичного закладу або лікаря (чи направити лікаря до Застрахованої особи для її огляду).

1.3.3.Перевіряти надану Страхувальником інформацію.

1.3.4.Відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених розділом 4 цих Умов страхування.

1.3.5.Вимагати від Страхувальника повернення страхової виплати, якщо після її здійснення стало відомо про обставини, зазначені у розділі 4 цих Умов страхування.

1.3.6.Достроково припинити дію цього Договору страхування в порядку, передбаченому цим Договором страхування.

1.3.7.У разі появи причин для сумніву в обґрунтованості (законності) здійснення страхової виплати, відстрочити її до отримання підтвердження або спростування цих причин відповідними органами на термін, що не може перевищувати трьох місяців.

13.8. Відкласти здійснення страхової виплати у разі, якщо по факту, який став причиною настання страхового випадку, ведеться кримінальне провадження або розпочато судовий процес. Здійснення страхової виплати відкладається до закінчення кримінального провадження і судового розгляду або встановлення відсутності вини Страхувальника (Застрахованої особи) або Вигодонабувача (спадкоємця).

1.4. Страхувальник має право:

1.4.1. Достроково припинити дію цього Договору страхування в порядку, передбаченому цим Договором страхування.

1.4.2.Укладати зі Страховиком Договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб), за їх згодою,

1.4.3.Оскаржити відмову Страховика у страховій виплаті в судовому порядку.

1.4.4.Вимагати від Страховика при настанні страхового випадку здійснення страхової виплати у порядку та розмірі, передбачених умовами цього Договору страхування.

1.4.5.Подавати Страховику скарги на дії представників Страховика, а також оскаржувати ці дії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.4.6.Самостійно визначати на відповідний оплачений період страхування розмір страхового платежу.

1.4.7.Отримати страхове відшкодування за Ризиком Д. Договору страхування — «Понесення Страхувальником непередбачених фінансових витрат внаслідок звільнення Страхувальника з роботи не з його ініціативи» — в строк до двох місяців після закінчення строку дії договору страхування.

2. Порядок зміни і припинення дії Договору страхування

2.1. Цей Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

2.1.1)закінчення строку його дії;

2.1.2)виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;

2.1.3} несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені цим Договором страхування строки;

2.1.4) ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України «Про страхування», а саме;

2.1.4.1)У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, його права і обов’язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до закону покладено обов’язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.

2.1.4.2)Якщо страхувальник — юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права та обов’язки страхувальника переходять до правонаступника.

2.1.4.3)У разі визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов’язки за договором страхування переходять до його опікуна, У разі визнання судом страхувальника — фізичної особи обмежено дієздатним він здійснює свої права і обов’язки страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.

2.1.5)ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

2.1.6)прийняття судового рішення про визнання цього Договору страхування недійсним;

Дію цього Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика.

Про намір достроково припинити дію цього Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування.

У разі дострокового припинення дії цього Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 30% від страхового тарифу та фактичних страхових виплат , що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

При достроковому припиненні дії цього Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі з вирахуванням фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 30% страхового тарифу та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором, Страхові платежі за минулі роки страхування не повертаються.

2.2. Зміни в Договір страхування можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору страхування і є його невід’ємною частиною.

Сторони домовилися, що зазначені в п. 7.2. Договору страхування (Полісу) розмір страхової суми та в л. 7,3. Договору страхування (Полісу) розмір щомісячного страхового платежу, визначено на дату укладення Договору страхування. Під час дії Договору страхування вказані розміри можуть змінюватися без укладання письмової додаткової угоди сторонами. Розмір страхової суми у сплаченому періоді визначається пропорційно сплаченому розміру страхового платежу та не може перевищувати заборгованість Застрахованої особи, зазначеній у розділі 6 цього Договору страхування (Полісу), на останній календарний день місяця, що передує відповідному оплаченому періоду страхування.

Внесення змін в п; 7,2. та п. 7,3, Договору страхування (Полісу) в частині розміру страхової суми та страхового платежу здійснюється наступним чином:

- пропозицією Страхувальника внести зміни до Договору страхування є сплата Страхувальником на розрахунковий рахунок Страховика на наступний період страхування чергового щомісячного страхового платежу, який розраховано відповідно до розміру заборгованості Застрахованої особи;

- прийняттям пропозиції Страховиком внести зміни до Договору страхування є зарахування на розрахунковий рахунок сплаченого Страхувальником чергового щомісячного страхового платежу.

У випадку перевищення розміру оплаченого Страхувальником на рахунок Страховика страхового платежу над розміром страхового платежу розрахованого відповідно до заборгованості Застрахованої особи станом на останній календарний день місяця, що передує відповідному оплаченому періоду страхування, Страховик мас право не погодитися із запропонованими змінами та в строк до трьох робочих днів з дня сплати повернути Страхувальнику надлишкову різницю. Погодженими в такому випадку змінами до договору страхування вважаються в частині страхового платежу — розмір зарахованих Страховиком коштів, в частині страхової суми — розрахований пропорційно розміру зарахованого страхового платежу розмір страхової суми.

2.3. Зміни у цей Договір страхування набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі страхування або у чинному в Україні законодавстві.

3. Умови здійснення страхових виплат

3.1. У разі настання події, яка підпадає під ознаки страхового випадку та передбачена в п. 7.1. Договору страхування (Полісу) за Ризиком А. — Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок нещасного випадку; Ризиком Б, -Стійка втрата Застрахованою особою працездатності (встановлення інвалідності першої, другої або третьої групи) внаслідок нещасного випадку; або Ризиком В, — Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок захворювання Застрахованої особи; Ризиком Г. — Виникнення у Застрахованої особи вперше критичного захворювання; — Страхувальник або Застрахована особа, а у випадку смерті Застрахованої особи — спадкоємці, повинні у строк не пізніше одного року з дня настання події повідомити Страховика про її настання.

При настанні події, яка підпадає під ознаки страхового випадку та передбачена п.7.1. Договору за Ризиком Д. «понесення Страхувальником непередбачених фінансових витрат внаслідок звільнення Страхувальника з роботи не з його ініціативи», Страхувальник зобов’язаний повідомити не пізніше 48 годин (за винятком неробочих та святкових днів) з дати настання цього випадку, Страховика за телефоном (056) 785 45 46, Датою настання страхового випадку вважається дата звільнення.

3.2. Для отримання страхової виплати Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач чи спадкоємець Застрахованої особи повинні звернутися до Страховика з письмовою заявою про страхову виплату та надати документи, які підтверджують факт настання страхового випадку,

3.3. До заяви про страхову виплату повинні додаватися такі документи, в залежності від страхового випадку:

а) за подіями, передбаченими Ризиком А., Ризиком Б., Ризиком В., Ризиком Г. Договору страхування (Полісу) -цей Договір страхування (Поліс);

- документи, що підтверджують факт настання страхового випадку: медична картка; виписка з історії хвороби; лікарняний лист; довідка медичного закладу, підписана відповідальною особою та завірена печаткою медичного закладу; довідка спеціального уповноваженого органу про встановлення групи інвалідності; акт про нещасний випадок на виробництві; акт про дорожньо-транспортну пригоду; копія свідоцтва про смерть — у випадку смерті Застрахованої особи; судове рішення або вирок суду; документи органів ДСНС, правоохоронних та інших компетентних органів щодо обставин та причин настання страхового випадку,

б) за подією, передбаченою Ризиком Д. Договору страхування:

- цей Договір страхування (Поліс);

- копію трудової книжки (всі сторінки), яка підтверджує дату і причину звільнення Страхувальника;

- копію наказу про звільнення Страхувальника з постійного місця роботи із визначенням причин такого звільнення, засвідчена роботодавцем (на вимогу Страховика);

- копія рішення щодо припинення юридичної особи (роботодавця) або копія рішення суду про ліквідацію юридичної особи (роботодавця) (у випадку примусової ліквідації) (на вимогу Страховика);

- оригінал довідки, виданої органом державної служби зайнятості населення, яка підтверджує реєстрацію Страхувальника в органах служби зайнятості як безробітного або громадянина, що шукає роботу (на вимогу Страховика);

- інші документи або відомості на запит Страховика, що необхідні для встановлення факту, причин та наслідків настання страхового випадку.

3.3.1.Медична довідка (або довідки) повинна містити в собі: ПІБ пацієнта, точний діагноз, дату звернення за медичною допомогою, тривалість лікування; підписана відповідальною особою та завірена печаткою медичного закладу.

3.3.2.Якщо страховий випадок стався за кордоном, необхідно:

- засвідчити випадок в компетентних органах країни перебування;

- після прибуття на Україну — перекласти довідки компетентних органів на українську мову та легалізувати переклад;

- надати Страховику оригінали цих довідок та їх легалізований переклад.

3.4. Страхова виплата при настанні страхового випадку, передбаченого цим Договором страхування,
здійснюється Страховиком у таких розмірах:

3.4.1.У разі смерті Застрахованої особи -100% (сто відсотків) страхової суми.

3.4.2.У разі встановлення Застрахованій особі інвалідності:

1-ї групи — 90% (дев’яносто відсотків) страхової суми;

2-ї групи — 75% (сімдесят п’ять відсотків) страхової суми;

3-ї групи — 50 % (п’ятдесят відсотків) страхової суми.

3.4.3.В разі виникнення у Застрахованої особи вперше критичного захворювання — 75% (сімдесят п’ять відсотків) від страхової суми (страхова виплата проводиться одноразово).

У разі настання страхового випадку, передбаченого Ризиком Д. Договору страхування, а саме — «понесення Страхувальником непередбачених фінансових витрат внаслідок звільнення Страхувальника з роботи не з його ініціативи» -страхова виплата здійснюється у розмірі 100% страхового відшкодування за даним ризиком. При цьому із суми страхового відшкодування Страховик, як податковий агент, утримує та перераховує до Державного бюджету податок на доходи фізичної особи та інші передбачені діючим законодавством збори та податки у розмірі, передбаченому діючим законодавством на дату виплати страхового відшкодування.

3.4.5. Для розрахунку страхового відшкодування Страховиком застосовується розмір страхової суми:

- при визначенні розміру страхового відшкодування за ризиком, що передбачений Ризиком А. і Ризиком Б. Договору страхування, — розмір страхової суми на дату нещасного випадку із Застрахованою особою;

- при визначенні розміру страхового відшкодування за ризиком, що передбачений Ризиком В. і Ризиком Г. Договору страхування, — розмір страхової суми на дату встановлення захворювання;

- при визначенні розміру страхового відшкодування за Ризиком Д. Договору страхування — розмір страхової суми на дату попередження роботодавцем Застраховану особу про майбутнє звільнення.

3.5. Страховик протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту одержання заяви про страхову виплату і документів, передбачених п. 3,3 цих Умов страхування, приймає рішення про здійснення або про відмову в здійсненні страхової виплати, яке оформляється Страховим актом.

3.6. У разі прийняття рішення про здійснення страхової виплати, вона виплачується Страховиком Застрахованій особі або Вигодонабувачеві (спадкоємцям Застрахованої особи) протягом п’яти банківських днів з моменту оформлення страхового акта шляхом перерахування страхової виплати на картковий рахунок Страхувальника, з якого здійснювалася оплата страхової премії,

3.7. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування у разі особливо складних обставин страхового випадку або коли обставини страхового випадку потребують додаткової перевірки, а також якщо:

- є підстави сумніватись щодо наявності у Страхувальника (Вигодонабувача) доказів на отримання страхового відшкодування — до отримання необхідних доказів;

- не повністю з’ясовані обставини страхового випадку, розміру суми страхового відшкодування — до їх з’ясування;

- у випадку, якщо за фактом банкрутства роботодавця внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення щодо фіктивності банкрутства роботодавця — до закінчення кримінального провадження і судового розгляду або встановлення відсутності вини роботодавця.

3.8. У разі коли Страховик затримує прийняття рішення про страхову виплату або про відмову у страховій виплаті з наведених вище причин, він повинен письмово повідомити про це Страхувальника (Вигодонабувача). Строк такої відстрочки не повинен перевищувати 6 (шести) місяців, і пеня за зазначений період не нараховується.

3.9. Якщо Договором страхування передбачена сплата страхових платежів частками, то з суми страхової виплати, яка належить до виплати, вираховується сума несплачених Страхувальником чергових страхових платежів, що не сплачені до кінця страхового року, в якому стався страховий випадок та направляється на поточний рахунок Страховика в якості сплати платежів по цьому договору до кінця страхового року.

3.10. Після здійснення страхової виплати цей Договір страхування зберігає дію до кінця оплаченого строку.

4. Причини відмови у страховій виплаті

4.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:

4.1.1.Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

4.1.2.Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.

4.1.3.Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт настання страхового випадку.

4.1.4.Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин у строки, передбачені цим Договором страхування, або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

4.1.5.Звернення Застрахованої особи за медичною допомогою, використовуючи будь-які доступні способи, пізніше 48 (сорока восьми) годин з моменту настання нещасного випадку.

4.1.6.ненадання Страхувальником (Застрахованою особою) документів, які визначені пп. 3.3. Умов страхування;

Додатково за ризиком, передбаченим Ризиком Д. Договору страхування:

а) якщо Страхувальник на дату укладання цього Договору знав або повинен був знати про розірвання Трудового договору (мав на руках відповідне повідомлення і т.п.);

б) якщо після розірвання Трудового договору Страхувальник вийшов на пенсію, в тому числі достроково;

в) якщо відбулось розірвання Трудового договору Страхувальника, що є працівником за сумісництвом, або робота з яким була сезонною чи тимчасовою;

г) ненадання відомостей про наявність факторів, що зазначені в п. 4.5. цих Умов страхування при укладанні цього

Договору;

д) протягом перших трьох місяців з дня набрання чинності Договору страхування, а також протягом перших трьох місяців з моменту поновлення дії Договору страхування у випадку зупинення дії договору страхування в зв’язку із відсутністю чергового щомісячного платежу;

4.1.8. Інші випадки, передбачені законодавством України.

4.2. Не визнаються страховими випадками події, а саме: Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок нещасного випадку; Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок захворювання Застрахованої особи; Стійка втрата Застрахованою особою працездатності (встановлення інвалідності) внаслідок нещасного випадку, Виникнення у Застрахованої особи вперше критичного захворювання, які відбулися;

1) до моменту набрання чинності цим Договором страхування;

2) після припинення дії цього Договору страхування;

3) внаслідок вчинення або спроби вчинення Застрахованою особою протиправних дій;

4) внаслідок самогубства або замаху Застрахованої особи на самогубство;

5) внаслідок навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, незалежно від її психічного стану, а також травм, отриманих Застрахованою особою, що знаходилася в стані алкогольного сп’яніння, під впливом психоактивної речовини;

6) у зв’язку з вживанням Застрахованою особою алкоголю, наркотичних, токсичних, психотропних речовин, ліків без призначення лікаря, самолікування або лікування особою, яка не має медичної освіти;

7) в результаті військових дій, громадянських заворушень, страйків, терористичних актів, впливу ядерної енергії іонізуючого випромінювання;

8) при проведенні заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженням військової чи громадянської влади та політичних організацій;

9) внаслідок порушення Застрахованою особою норм та правил безпеки праці та правил безпеки дорожнього руху ;

10) на шляхах проведення спортивних змагань.

4.3. Не визнається страховою подією смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок нещасного випадку, або стійка втрата Застрахованою особою працездатності (встановлення інвалідності) внаслідок нещасного випадку, якщо нещасний випадок стався до набрання чинності Договору страхування.

4.4. Не визнається страховою подією смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання, якщо захворювання виникло до набрання чинності Договору страхування.

4.5. Обмеження страхування за ризиком, передбаченим Ризиком Д. Договору страхування:
4.5.1. Не підлягають страхуванню особи:

- яким не виповнилось 20 років або виповнилось 60 років;

- трудовий стаж якої на останньому місці роботи менше 12 (дванадцяти) місяців;

- що працевлаштовані на підприємствах (установах) із загальною кількістю працівників менше 10 осіб;

- які є приватними підприємцями, військовослужбовцями, особами, які проходять службу за відповідними Законами/ положеннями тощо, фрілансерами, сумісниками, самозайнятими, трудовими мігрантами, а також акціонерами що працюють в компанії, в якій їм належить більше 10% акцій.

5. Спори за цим Договором страхування між Страхувальником і Страховиком вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України.

6. З усіх питань, не врегульованих цим Договором страхуванням, сторони керуються Законом України «Про страхування» та Правилами страхування.

Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, і зберігаються по одному примірнику у Страховика та Страхувальника.

7. Інші умови за згодою сторін:

8.1. Страхувальник, Застрахована особа чи Вигодонабувач, спадкоємець що одержали відшкодування, зобов’язані повернути страховику одержані суми відшкодування (або їх відповідну частину), якщо протягом передбачених законодавством України строків позовної давності виявиться така обставина, що по закону або за умовами Договору страхування повністю чи частково позбавляє їх права на страхове відшкодування,

9. Страхувальник та Застраховані особи, підписуючи цей Договір страхування (Поліс), надають Страховику дозвіл на обробку всіх своїх персональних даних в цілях здійснення прав та виконання обов’язків за цим Договором, забезпечення реалізації податкових відносин, та відносин у сфері фінансового моніторингу та бухгалтерського обліку без обмеження терміну зберігання і обробки, а також для цілей здійснення зв’язку із Страхувальником для надання інформації про виконання Договору страхування, для організації поштових розсипок, розсилок ЗМБ-повідомлень і розсилок електронною поштою на адресу Страхувальника, для надання Страхувальнику інформації про виконання Договору страхування, для передачі інформаційних і рекламних повідомлень про послуги Страховика, а також послуги інших суб’єктів господарювання, в інших цілях, які не суперечать законодавству України. Страхувальник надає свою згоду на передачу своїх персональних даних розпорядникам баз персональних даних Страховика, а також третім особам, включаючи ТОВ «YYY» та інших агентів Страховика, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб’єкта персональних даних або інших осіб, в інших цілях не суперечать чинному законодавству України без додаткового повідомлення Страхувальника,

Страхувальник підтверджує своє повідомлення про свої права, пов’язані із зберіганням і обробкою його персональних даних, визначених чинним законодавством України, цілі обробки даних і осіб, яким передаються його персональні дані.

Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що з інформацією, зазначеною в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ознайомлений; згоду застрахованих осіб на страхування отримав.

10.При укладанні договору страхування Страховиком та Вигодонабувачем може бути використано факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними

Укладаючи цей Договір страхування Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Правилами страхування та Умовами страхування.