Финансовая отчетность за 2016 год

Согласно требованиям Закона Украины «Про акционерные общества» от 17.09.2008г. № 514-VI (с изменениями и дополнениями), ЧАО «Страховая компания «Страховой Дом» размещает финансовую отчетность за 2016г.

Скачать архив с финансовыми отчетами за 2016 год

28.04.2017

До уваги акціонерів!

 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

До уваги акціонерів!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 1. 21 квітня 2017 р. о 12-00 (м. Дніпро, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
 2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

З 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2017 р.
 2. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 3. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 11. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2017 рік.
 12. Затвердження розміру річних дивідендів.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.
 14. Про зміну місцезнаходження Представництва ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві.

 

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2017 року до початку Загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  –  Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

21 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  за  2016 рік, тис. грн.

 

№ п/п Найменування показнику Період
звітний

 

 попередній

 

1. Усього активів 342 352 362 004
2. Основні засоби 54 46
3. Довгострокові фінансові інвестиції 495 19 979
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 10 442 3 704
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 573 742
7. Нерозподілений прибуток (15 091) (771)
8. Власний капітал 341 783 360 741
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 492 496
11. Поточні зобов’язання 77 240
12. Чистий прибуток (збиток) (14 252) (1 259)
13. Середньорічна  кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 7 9

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

 

22.03.2017

До уваги акціонерів!

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

1. 11 липня 2016 р. о 12-00 (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
2. Час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах:
З 10-00 до 11-45 у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 06 червня 2016 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Зміна юридичної адреси Представництва ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» в м.Києві.
2. Інші питання.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 10.06.2016 року до початку позачергових Загальних зборів акціонерів 11 липня 2016 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» – Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.
11 липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

13.06.2016

Финансовая отчетность за 2015 год

Согласно требованиям Закона Украины «Про акционерные общества» от 17.09.2008г. № 514-VI (с изменениями и дополнениями), ЧАО «Страховая компания «Страховой Дом» размещает финансовую отчетность за 2015г.

Скачать архив с финансовыми отчетами за 2015 год

29.04.2016

Лимиты по автогражданке увеличились вдвое

 

Лимиты по автогражданке увеличились вдвое.

Максимальная сумма за ремонт автомобиля, которую страховые компании будут обязаны выплачивать водителям пострадавшим в ДТП, увеличится до 100 000 гривен

Максимальная выплата по ущербу жизни и здоровью будет увеличена до 200 000 гривен

Вырос в два раза и максимальный размер выплаты по европротоколу (упрощенное оформление ДТП), до 50 000 гривен.

Последний раз лимиты ответственности повышались 5 лет назад, в августе 2010 года.

Базовые тарифы не изменятся.

Зоны ОСАГО

1
Київ
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1 1296,00 1347,84
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2 1477,44 1536,54
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3 1529,28 1590,45
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4 2358,72 2453,07
причепи до легкових автомобілів F 440,64 352,51
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1 3304,80 2643,84
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2 3888,00 3110,40
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1 2592,00 2073,60
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2 2825,28 2260,22
причепи до вантажних автомобілів E 648,00 518,40
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1 440,64 458,27
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2 881,28 916,53
2
Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1  675,00  702,00
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2  769,50  800,28
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3  796,50  828,36
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4  1228,50  1277,64
причепи до легкових автомобілів F  229,50  183,60
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1  1721,25  1377,00
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2  2025,00  1620,00
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1  1350,00  1080,00
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2  1471,50  1177,20
причепи до вантажних автомобілів E  337,50  270,00
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1  229,50  238,68
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2  459,00  477,36
3
Одеса, Харків
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1  918,00  954,72
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2  1046,52  1088,38
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3  1083,24  1126,57
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4  1670,76  1737,59
причепи до легкових автомобілів F  312,12  249,70
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1  2340,90  1872,72
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2  2754,00  2203,20
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1  18636,00  1468,80
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2  2001,24  1600,99
причепи до вантажних автомобілів E  459,00  367,20
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1  312,12  324,60
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2  624,24  649,21
4
Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1  756,00  786,24
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2  861,84  896,31
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3  892,08  927,76
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4  1375,92  1430,96
причепи до легкових автомобілів F  257,04  205,63
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1  1927,80  1542,24
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2  2268,00  1814,40
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1  1512,00  1209,60
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2  1648,08  1318,46
причепи до вантажних автомобілів E  378,00  302,40
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1  257,04  267,32
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2  514,08  534,64
5
Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Дніпродзержинськ, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Керч, Кіровоград, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Тернопіль,Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1  594,00  617,76
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2  677,16  704,25
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3  700,92  728,96
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4  1081,08  1124,32
причепи до легкових автомобілів F  201,96  161,57
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1  1514,70 1211,76
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2  1782,00  1425,60
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1  1188,00  950,40
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2  1294,92  1035,94
причепи до вантажних автомобілів E  297,00  237,60
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1  201,96  210,04
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2  403,92  420,08
6
населені пункти, які не зазначені в інших рядках
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1  405,00  421,20
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2  461,70  480,17
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3  477,90  497,02
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4  737,10  766,58
причепи до легкових автомобілів F  137,70  110,16
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1  1032,75  826,20
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2  1215,00  972,00
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1  810,00  648,00
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2  882,90  706,32
причепи до вантажних автомобілів E  202,50  162,00
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1  137,70  143,21
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2  275,40  286,42
7
за межами України
Транспортні засоби Тип Для фізичних осіб, грн Для юридичних осіб, грн
легкові автомобілі з об’ємом двигуна до 1600 (вкл.) см3 B1  810,00  842,40
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 1600 – 2000 (вкл.) см3 B2  923,40  960,34
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 2000 – 3000 см3 B3  955,80  994,03
легкові автомобілі з об’ємом двигуна 3000 (вкл.) см3 та більше B4  1474,20  1533,17
причепи до легкових автомобілів F  275,40  220,32
автобуси з кількістю місць для сидіння до 20 чоловік (вкл.) D1  2065,50  1652,40
автобуси з кількістю місць для сидіння більше 20 чоловік D2  2430,00  1944,00
вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 2 тонн (вкл.) C1  1620,00  1296,00
вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 2 тонни C2  1765,80  1412,64
причепи до вантажних автомобілів E  405,00  324,00
мотоцикли та моторолери до 300 см3 A1 275,40  286,42
мотоцикли та моторолери 300 (вкл.) см3  та більше A2  550,80  572,83
22.03.2016

ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

1 22 квітня 2016 р. о 12-00 (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться   загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
2 Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:З 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам  акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
3 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2016 р.
4 Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
 9. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2016 рік.
 10. Затвердження розміру річних дивідендів.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2016 року до початку Загальних зборів акціонерів 22 квітня 2016 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» – Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

22 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОI ДIЯЛЬНОСТI ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» ЗА 2015 РIК, тис.  грн.

№ п/п

Найменування показнику

Період
звітний попередній
1 Усього активів 362 004 379 881
2 Основні засоби 46 75
3 Довгострокові фінансові інвестиції 19 979 27 822
4 Запаси 0 0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 3 704 17 818
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 742 3 945
7 Нерозподілений прибуток (771) 61 128
8 Власний капітал 360 741 361 786
9 Статутний капітал 207 000 207 000
10 Довгострокові зобов’язання 496 0
11 Поточні зобов’язання 240 13 757
12 Чистий прибуток (збиток) (1 259) 59 661
13 Середньорічна кількість   акцій, шт. 41400 41400
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 9 11

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

19.03.2016 30.12.2015

Зеленая карта для автомобилей

Зачем нужна Зеленая карта?
Это обязательное условия пребывания Вашего (украинского) автомобиля на территории Стран Зеленой карты.

green-card-logoЗеленая карта для автомобилей.

Если Вы планируете путешествие за границу на автомобиле, то Вам необходимо приобрести страховой полис Зеленая карта «Green Card».
При выезде транспортного средства на территорию стран, которые являются членами системы Green Card, его собственник обязан приобрести сертификат единой формы, т.е. передвижение без данного полиса по территории этих стран запрещено.

Страны-участницы системы «Зелёная карта»:
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния-Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

green-car-avtoЗеленая карта  «Green Card» по сути является  аналогом  страхового полиса ОСАГО.

Зелёная карта — обязательное страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств на территории стран-участниц международной системы Green Card, согласно которому страховые компании, у которых можно купить полис «зеленая карта», будут возмещать затраты связанные с нанесением вреда транспортному средству, другому имуществу, жизни и здоровью третьих лиц вследствие ДТП.

Страховые суммы (лимиты ответственности) устанавливаются в соответствии с законодательством страны, в которой совершено ДТП.

Такой полис Вы сможете оформить в офисе СК «Страховой Дом» в течении 5 минут и будьте уверены в страховой защите за приделами Украины.

С уважением,
Команда СК «Страховой Дом»

14.12.2015

Как правильно оформить полис медицинского страхования если Вы планируете активный отдых?

sky

Итак, Вы любитель активного туризма. Планируя поездку важно учитывать, что при оформлении страхового полиса Вам нужно указать группу риска. Потому как травма, полученная во время активных или экстремальных занятий спортом может быть признана как страховой случай только лишь, если это указано в самом договоре(полисе).

Если Вы оформляете полис самостоятельно (On-Line) в графе: активный отдых нужно поставить соответствующую отметку.

Если Вы оформляете полис в офисе Страховой компании или через страхового агента, то Вам нужно убедиться, что соответствующая Вашему занятию группа риска указана в полисе.

Так, если Вы оформляете медицинский страховой полис в офисе или пункте продаж компании «Страховой Дом» и планируете активных отдых, то Вам необходимо знать классификацию групп риска:

I    группа — плавание (кроме дайвинга)

II  группа — игровые виды спорта

III группа — контактные виды спорта

IV группа — экстремальные виды спорта

 

Желаем Вам приятного отдыха и надеемся, что информация представленная в этой статье была полезной.

04.11.2015

Всемирный день туризма (27 сентября)

Всемирный день туризма (27 сентября)

(World Tourism Day)

tur Туризм – наилучший способ знакомства с культурой другой страны. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. Туризм, как вид отдыха, поможет восстановить жизненные силы и Вашу трудоспособность.

 

 

Знаете ли Вы?

Благодаря Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации Всемирный день туризма был основан в испанском городе с красивейшим названием Торремолино (Torremolinos). Праздник отмечается уже более 35 лет в большинстве стран мира ежегодно 27-го сентября.

В этот день проходят праздничные мероприятия и фестивали, слёты туристов, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Этот праздник отмечают смелые люди, авантюристы – туристы. Это праздник каждого, кто хоть раз ощущал себя в роли путешественника, выбираясь на берег речки, в вечнозеленый лес, в бесконечное поле или в другие зачаровывающие места нашей планеты.

И, конечно же, это — праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

Именно наша страховая компания «Страховой Дом» гарантирует Вам беззаботный, незабываемый отдых в любом уголке мира. При наступлении страхового случая наша компания обеспечит Вам качественную медицинскую помощь. Приобретая туристический полис, Вы избавите себя и своих близких от непредусмотренных затрат и сделаете свое путешествие максимально приятным.

Мы поздравляем всех наших партнеров с профессиональным праздником и благодарим за безупречное сотрудничество.

Давайте отдыхать вместе!

С уважением, команда СК «Страховой Дом»

27.09.2015