ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

1 22 квітня 2016 р. о 12-00 (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться   загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
2 Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:З 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам  акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
3 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2016 р.
4 Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 5. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
 9. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2016 рік.
 10. Затвердження розміру річних дивідендів.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2016 року до початку Загальних зборів акціонерів 22 квітня 2016 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» – Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

22 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОI ДIЯЛЬНОСТI ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» ЗА 2015 РIК, тис.  грн.

№ п/п

Найменування показнику

Період
звітний попередній
1 Усього активів 362 004 379 881
2 Основні засоби 46 75
3 Довгострокові фінансові інвестиції 19 979 27 822
4 Запаси 0 0
5 Сумарна дебіторська заборгованість 3 704 17 818
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 742 3 945
7 Нерозподілений прибуток (771) 61 128
8 Власний капітал 360 741 361 786
9 Статутний капітал 207 000 207 000
10 Довгострокові зобов’язання 496 0
11 Поточні зобов’язання 240 13 757
12 Чистий прибуток (збиток) (1 259) 59 661
13 Середньорічна кількість   акцій, шт. 41400 41400
14 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16 Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 9 11

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

19.03.2016 30.12.2015

Зеленая карта для автомобилей

Зачем нужна Зеленая карта?
Это обязательное условия пребывания Вашего (украинского) автомобиля на территории Стран Зеленой карты.

green-card-logoЗеленая карта для автомобилей.

Если Вы планируете путешествие за границу на автомобиле, то Вам необходимо приобрести страховой полис Зеленая карта «Green Card».
При выезде транспортного средства на территорию стран, которые являются членами системы Green Card, его собственник обязан приобрести сертификат единой формы, т.е. передвижение без данного полиса по территории этих стран запрещено.

Страны-участницы системы «Зелёная карта»:
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния-Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

green-car-avtoЗеленая карта  «Green Card» по сути является  аналогом  страхового полиса ОСАГО.

Зелёная карта — обязательное страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств на территории стран-участниц международной системы Green Card, согласно которому страховые компании, у которых можно купить полис «зеленая карта», будут возмещать затраты связанные с нанесением вреда транспортному средству, другому имуществу, жизни и здоровью третьих лиц вследствие ДТП.

Страховые суммы (лимиты ответственности) устанавливаются в соответствии с законодательством страны, в которой совершено ДТП.

Такой полис Вы сможете оформить в офисе СК «Страховой Дом» в течении 5 минут и будьте уверены в страховой защите за приделами Украины.

С уважением,
Команда СК «Страховой Дом»

14.12.2015

Как правильно оформить полис медицинского страхования если Вы планируете активный отдых?

sky

Итак, Вы любитель активного туризма. Планируя поездку важно учитывать, что при оформлении страхового полиса Вам нужно указать группу риска. Потому как травма, полученная во время активных или экстремальных занятий спортом может быть признана как страховой случай только лишь, если это указано в самом договоре(полисе).

Если Вы оформляете полис самостоятельно (On-Line) в графе: активный отдых нужно поставить соответствующую отметку.

Если Вы оформляете полис в офисе Страховой компании или через страхового агента, то Вам нужно убедиться, что соответствующая Вашему занятию группа риска указана в полисе.

Так, если Вы оформляете медицинский страховой полис в офисе или пункте продаж компании «Страховой Дом» и планируете активных отдых, то Вам необходимо знать классификацию групп риска:

I    группа — плавание (кроме дайвинга)

II  группа — игровые виды спорта

III группа — контактные виды спорта

IV группа — экстремальные виды спорта

 

Желаем Вам приятного отдыха и надеемся, что информация представленная в этой статье была полезной.

04.11.2015

Всемирный день туризма (27 сентября)

Всемирный день туризма (27 сентября)

(World Tourism Day)

tur Туризм – наилучший способ знакомства с культурой другой страны. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. Туризм, как вид отдыха, поможет восстановить жизненные силы и Вашу трудоспособность.

 

 

Знаете ли Вы?

Благодаря Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации Всемирный день туризма был основан в испанском городе с красивейшим названием Торремолино (Torremolinos). Праздник отмечается уже более 35 лет в большинстве стран мира ежегодно 27-го сентября.

В этот день проходят праздничные мероприятия и фестивали, слёты туристов, посвященные туризму и туристическому бизнесу. Этот праздник отмечают смелые люди, авантюристы – туристы. Это праздник каждого, кто хоть раз ощущал себя в роли путешественника, выбираясь на берег речки, в вечнозеленый лес, в бесконечное поле или в другие зачаровывающие места нашей планеты.

И, конечно же, это — праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, руководителей и персонала гостиничных комплексов, всех, кто обеспечивает комфортный и безопасный отдых.

Именно наша страховая компания «Страховой Дом» гарантирует Вам беззаботный, незабываемый отдых в любом уголке мира. При наступлении страхового случая наша компания обеспечит Вам качественную медицинскую помощь. Приобретая туристический полис, Вы избавите себя и своих близких от непредусмотренных затрат и сделаете свое путешествие максимально приятным.

Мы поздравляем всех наших партнеров с профессиональным праздником и благодарим за безупречное сотрудничество.

Давайте отдыхать вместе!

С уважением, команда СК «Страховой Дом»

27.09.2015

Выбирайте страховые суммы для своего полиса правильно!

Выбирайте страховые суммы для своего полиса правильно!

Компания «Страховой Дом» публикует специальную информацию для людей, оформляющих страховой полис для выезда за границу (оформления визы). Это поможет сэкономить Ваше время и получить гарантию того, что оформленный Вами туристический полис соответствует действующему законодательству посещаемой Вами страны.

Хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!

 

РЕКОМЕНДАЦИИ
по выбору страховых сумм для для оформления договоров страхования туристам, выезжающим в различные страны мира

Страна Страховая сумма Валюта
Белоруссия 15 000 USD
Грузия 15 000 USD
Египет 15 000 USD
Израиль 15 000 USD
Россия 15 000 USD
Австрия 30 000 EUR
Болгария 30 000 EUR
Великобритания 30 000 USD
Венгрия 30 000 EUR
Германия 30 000 EUR
Греция 30 000 USD
Индонезия 30 000 EUR
Италия 30 000 USD
Кипр 30 000 EUR
Китай 30 000 EUR
Латвия 30 000 EUR
Литва 30 000 EUR
Нидерланды 30 000 EUR
Норвегия 30 000 EUR
ОАЭ 30 000 USD
Польша 30 000 EUR
Словакия 30 000 EUR
Таиланд 30 000 USD
Тунис 30 000 USD
Финляндия 30 000 EUR
Франция 30 000 EUR
Чехия 30 000 EUR
Швейцария 30 000 EUR
Швеция 30 000 EUR
Шри-Ланка 30 000 EUR
Эстония 30 000 USD
Австралия 50 000 USD
Южная Америка 50 000 USD
Япония 50 000 USD
21.09.2015

Компания «Страховой Дом» является членом Днепропетровской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Украины!

Компания «Страховой Дом» является членом Днепропетровской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Украины!

Решением Президии Днепропетровской торгово-промышленной палаты компания «Страховой Дом» принята в члены ДТПП и ТПП Украины от 28.08.2015 г.

Главная задача Палаты: создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, содействие всестороннему развитию научно-технических и торговых связей между украинскими предпринимателями и их зарубежными партнерами.

ТПП1

14.09.2015

Лига страховых организаций Украины

Компания «Страховой Дом» является членом Лиги страховых организаций Украины!

 

В соответствии с решением Заседания Президиума Лиги страховых организаций Украины от 05 августа 2015 года ЧАО СК «Страховой Дом» принята в состав Лиги Страховых организаций Украины.

Лига страховых организаций Украины была основана в 1992 году с целью защиты интересов своих членов и других участников рынка страховых услуг.

Основными задачами ЛСОУ являются:

-содействие развитию страхового рынка;

-защита прав и интересов участников рынка страховых услуг, членов Лиги;

-содействие в формировании и усовершенствовании правовой базы страховой деятельности и другие.

Ознакомиться с членами ЛСОУ можно на сайте: http://uainsur.com.

Общий1

04.09.2015

ЭТО БЫВАЕТ РАЗ В ГОДУ – БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! СДЕЛАЙТЕ ЕГО БЕЗУПРЕЧНЫМ С НАМИ!

 

       Долгожданный период летних отпускбархатный сезонов уже остался только в наших воспоминаниях. Но это совсем не значит, что Вы должны забыть о понятии «пляжный отдых» или хотя бы просто «отдых». Отдых в сентябре уже завоевывает свои позиции в наших сердцах и ближайших планах. А все потому, что только отдых осенью способен в полной мере поправить наше здоровье и подарить всю гамму незабываемых впечатлений.

 Но не стоит забывать и о безопасности!

       Наша страховая компания «Страховой Дом» более 17 лет работает на рынке туристического страхования. И Мы знаем, что такое безопасный и комфортный отдых без забот! С нашим страховым полисом Вы можете быть уверенны, что неожиданная болезнь или травма не испортят Ваше путешествие.

        Сентябрь – капризный месяц. Солнце и дождь могут сменять друг друга каждый час. Но этот неповторимый отдых Вы не забудете никогда! Сентябрь считается отличным месяцем для экскурсий по всему миру.

 Не пропустите самые яркие события сентября!

 

 • На Средиземноморье во второй половине месяца чаще идут дожди. В Италии и Испании море становится прохладным, поэтому любителям более комфортной температуры лучше перебраться чуть южнее.
 • Для отдыха в Греции лучше выбирать крупные острова вроде Крита,где в сентябре остается теплая погода.
 • Климат в Турции становится более мягким, на море – штиль, поэтому в это время очень комфортно плавать на лодках и яхтах, и наслаждаться морским воздухом.
 • В Тунисе и Египте солнце наконец-то умеряет свой пыл. Температура днем доходит до +34⁰С, а вода прогревается до +28⁰С.
 • На Кубе заканчивается сезон дождей и остров традиционно начинает заполняться множеством туристов. Такая же ситуация и на Бали — сюда стремятся серферы, чтобы поймать большую волну.
 • Таиланд хорош лишь с нескольких сторон. Лучше всего ранней осенью отдыхать на восточном побережье Малакки. Западный берег в это время года штормит, так что туда ехать пока что не стоит.
 • Любители экзотики в сентябре могут смело отправляться в Бразилию, Кению или Индию. Можно вообще совершить головокружительное путешествие с заездом во все перечисленные страны. А завершить мега-тур на пляжах Майами.

 

«Бархатный» месяц радует своей комфортной температурой, которая позволяет лениво отдыхать на пляже. Отдых в сентябре предлагает Вам массу возможностей. С нашей СК «Страховой Дом» путешествие будет безопаснее.

 

Жизнь спокойнее, если ты готов к неожиданностям!

 

С уважением, команда СК «Страховой Дом»

26.08.2015

КАСКО для жены !

КАСКО для жены!

wife

Если Ваша жена недавно получила права, а Вам дорог Ваш автомобиль, и Вы не хотели бы с ним расставаться, тогда мы советуем, как можно быстрей приобрести у нас полис КАСКО, чтобы успеть уберечь Вашу машину (малышку, любимую, автомобиль).

Мы заботимся о Вас!

С уважением, команда СК «Страховой Дом»

20.08.2015