Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

  I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Страховий будинок»
 2. Код за ЄДРПОУ 23364325
 3. Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, вул. Плеханова 16, оф. 70
 4. Міжміський код, телефон та факс 0567901095 0567901835
 5. Електронна поштова адреса sk@strahovoydom.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://strahovoydom.com.ua
 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

  II. Текст повідомлення

  На загальних Зборах акціонерів, які відбулись 23.04.2018р. (протокол № 6) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

  Припинено повноваження Голови Правлiння Коваль Марини Олександрiвни з 01.05.2018р., не володіє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi: з 05.04.2013 р.

   

  Припинено повноваження члена Правлiння Шеремет Наталi Анатолiївни з 01.05.2018р., володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,642512%, володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 19960000 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

   

  Припинено повноваження члена Правління  Шабала Олена Генадiївна з 01.05.2018р., не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi: з 28.04.2012 р.

   

  Обрано Генерального директора Товариства Никитаренко Анатолiй Сергiйович, який  приступає до повноважень з 01.05.2018р. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Не Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента щодо змiни складу посадових осiб. Не є афiлiйованою особою Товариства, акцiонери — власники 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.

   

  Припинено повноваження з 23.04.2018р. Голови Наглядової ради Добринюка Iгоря Петровича,який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,642512%, володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 19960000 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi: з 12.11.2012 р.

   

  Припинено повноваження з 23.04.2018р члена Наглядової ради Дружинiна Олексiя Леонiдовича, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,642512%., володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 19960000 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi: з 12.11.2012 р.

   

  Обрано з 23.04.2018р. Бiжко Тараса Сергiйовича посаду Голови Наглядової ради. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента щодо змiни складу посадових осiб. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора, директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Не є афiлiйованою особою Товариства, акцiонери — власники 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.

   

  Обрано з 23.04.2018р. Сарханов Руслан Мехмановича на посаду члена Наглядової ради.

  Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%, не володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента щодо змiни складу посадових осiб. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора, директор. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Не є афiлiйованою особою Товариства, акцiонери — власники 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi. Посадовi особи акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, вiдсутнi.

 

  III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади Голова Правлiння Коваль Марина Олександрiвна 25.01.2018р.

 

Опубликовано в Новости, Особая информация эмитента, Пресс-центр, Публикации
25.04.2018