Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

  I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Страховий будинок»
 2. Код за ЄДРПОУ 23364325
 3. Місцезнаходження 49000, м.Днiпро, вул. Плеханова 16, оф. 70
 4. Міжміський код, телефон та факс 0567901095 0567901835
 5. Електронна поштова адреса sk@strahovoydom.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://strahovoydom.com.ua
 7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

 

  II. Текст повідомлення

  Протоколом Загальних Зборiв вiд 23.04.2018р. № 6 прийнято рiшення про припинення Представництва ПрАТ «Страхова компанiя «Страховий будинок» у м.Києвi (ЄДРПОУ 39372261).

  Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: м.Київ, вул. Велика Василькiвська 143/2, оф. 20.

  Причина — вiдсутнiсть фiнансово-господарської дiяльностi.

  Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Страховий будинок» у мiстi Києвi не є юридичною особою.

 

  III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади Голова Правлiння Коваль Марина Олександрiвна 25.01.2018р.
Опубликовано в Новости, Особая информация эмитента, Пресс-центр, Публикации
25.04.2018