ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 

Повідомляє, що за пропозиціями акціонерів внесено зміни до Порядку денного річних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок» (далі за текстом — Товариство), які відбудуться 23 квітня 2018р.  о 12-00 (м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф.70.(опублікований в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР» № 53 від 19.03.18р.)

Порядок денний доповнено річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок» наступними питаннями:

 

 1. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
 2. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 3. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок», «Про Наглядову раду Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок», «Про Ревізора Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок», «Про Генерального директора Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок».
 4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
 5. Про дострокове припинення повноважень Ревізора  Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.
 6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
 7. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
  20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

10.04.2018

ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 1. 23 квітня 2018 р. о 12-00 (м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф.70) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
 2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

ааааафаз 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.

аааааааДля реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – ааааааапаспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2018 р.
 2. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 3. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 11. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2018рік.
 12. Затвердження розміру річних дивідендів.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.
 14. Про ліквідацію (припинення) Представництва ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві.
 15. Інші питання

 

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2018 року до початку Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2018 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  –  Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  за  2017 рік, тис. грн.

 

№ п/п Найменування показнику Період
звітний   попередній 
1. Усього активів 340 342 342 352
2. Основні засоби 103 54
3. Довгострокові фінансові інвестиції 0 495
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 9 106 10 442
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 614 573
7. Нерозподілений прибуток (17 046) (15 091)
8. Власний капітал 339 828 341 783
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 207 492
11. Поточні зобов’язання 307 77
12. Чистий прибуток (збиток) (1 955) (14 252)
13. Середньорічна  кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 7 7

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

 

10.04.2018

До уваги акціонерів!

 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

До уваги акціонерів!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 1. 21 квітня 2017 р. о 12-00 (м. Дніпро, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
 2. Час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

З 10-00 до 11-45 у день проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2017 р.
 2. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 3. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 4. Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 5. Затвердження регламенту проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 7. Звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 8. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 11. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2017 рік.
 12. Затвердження розміру річних дивідендів.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться ПрАТ «СК «Страховий будинок» протягом року, визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.
 14. Про зміну місцезнаходження Представництва ПрАТ «СК «Страховий будинок» у м.Києві.

 

Під час підготовки до чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 20.03.2017 року до початку Загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  –  Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.

21 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності

ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»  за  2016 рік, тис. грн.

 

№ п/п Найменування показнику Період
звітний

 

 попередній

 

1. Усього активів 342 352 362 004
2. Основні засоби 54 46
3. Довгострокові фінансові інвестиції 495 19 979
4. Запаси 0 0
5. Сумарна дебіторська заборгованість 10 442 3 704
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 573 742
7. Нерозподілений прибуток (15 091) (771)
8. Власний капітал 341 783 360 741
9. Статутний капітал 207 000 207 000
10. Довгострокові зобов’язання 492 496
11. Поточні зобов’язання 77 240
12. Чистий прибуток (збиток) (14 252) (1 259)
13. Середньорічна  кількість акцій, шт. 41400 41400
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
16. Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 7 9

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

 

22.03.2017

Выбирайте страховые суммы для своего полиса правильно!

Выбирайте страховые суммы для своего полиса правильно!

Компания «Страховой Дом» публикует специальную информацию для людей, оформляющих страховой полис для выезда за границу (оформления визы). Это поможет сэкономить Ваше время и получить гарантию того, что оформленный Вами туристический полис соответствует действующему законодательству посещаемой Вами страны.

Хорошего отдыха и незабываемых впечатлений!

 

РЕКОМЕНДАЦИИ
по выбору страховых сумм для для оформления договоров страхования туристам, выезжающим в различные страны мира

Страна Страховая сумма Валюта
Белоруссия 15 000 USD
Грузия 15 000 USD
Египет 15 000 USD
Израиль 15 000 USD
Россия 15 000 USD
Австрия 30 000 EUR
Болгария 30 000 EUR
Великобритания 30 000 USD
Венгрия 30 000 EUR
Германия 30 000 EUR
Греция 30 000 USD
Индонезия 30 000 EUR
Италия 30 000 USD
Кипр 30 000 EUR
Китай 30 000 EUR
Латвия 30 000 EUR
Литва 30 000 EUR
Нидерланды 30 000 EUR
Норвегия 30 000 EUR
ОАЭ 30 000 USD
Польша 30 000 EUR
Словакия 30 000 EUR
Таиланд 30 000 USD
Тунис 30 000 USD
Финляндия 30 000 EUR
Франция 30 000 EUR
Чехия 30 000 EUR
Швейцария 30 000 EUR
Швеция 30 000 EUR
Шри-Ланка 30 000 EUR
Эстония 30 000 USD
Австралия 50 000 USD
Южная Америка 50 000 USD
Япония 50 000 USD
21.09.2015

ЭТО БЫВАЕТ РАЗ В ГОДУ – БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! СДЕЛАЙТЕ ЕГО БЕЗУПРЕЧНЫМ С НАМИ!

 

       Долгожданный период летних отпускбархатный сезонов уже остался только в наших воспоминаниях. Но это совсем не значит, что Вы должны забыть о понятии «пляжный отдых» или хотя бы просто «отдых». Отдых в сентябре уже завоевывает свои позиции в наших сердцах и ближайших планах. А все потому, что только отдых осенью способен в полной мере поправить наше здоровье и подарить всю гамму незабываемых впечатлений.

 Но не стоит забывать и о безопасности!

       Наша страховая компания «Страховой Дом» более 17 лет работает на рынке туристического страхования. И Мы знаем, что такое безопасный и комфортный отдых без забот! С нашим страховым полисом Вы можете быть уверенны, что неожиданная болезнь или травма не испортят Ваше путешествие.

        Сентябрь – капризный месяц. Солнце и дождь могут сменять друг друга каждый час. Но этот неповторимый отдых Вы не забудете никогда! Сентябрь считается отличным месяцем для экскурсий по всему миру.

 Не пропустите самые яркие события сентября!

 

 • На Средиземноморье во второй половине месяца чаще идут дожди. В Италии и Испании море становится прохладным, поэтому любителям более комфортной температуры лучше перебраться чуть южнее.
 • Для отдыха в Греции лучше выбирать крупные острова вроде Крита,где в сентябре остается теплая погода.
 • Климат в Турции становится более мягким, на море – штиль, поэтому в это время очень комфортно плавать на лодках и яхтах, и наслаждаться морским воздухом.
 • В Тунисе и Египте солнце наконец-то умеряет свой пыл. Температура днем доходит до +34⁰С, а вода прогревается до +28⁰С.
 • На Кубе заканчивается сезон дождей и остров традиционно начинает заполняться множеством туристов. Такая же ситуация и на Бали — сюда стремятся серферы, чтобы поймать большую волну.
 • Таиланд хорош лишь с нескольких сторон. Лучше всего ранней осенью отдыхать на восточном побережье Малакки. Западный берег в это время года штормит, так что туда ехать пока что не стоит.
 • Любители экзотики в сентябре могут смело отправляться в Бразилию, Кению или Индию. Можно вообще совершить головокружительное путешествие с заездом во все перечисленные страны. А завершить мега-тур на пляжах Майами.

 

«Бархатный» месяц радует своей комфортной температурой, которая позволяет лениво отдыхать на пляже. Отдых в сентябре предлагает Вам массу возможностей. С нашей СК «Страховой Дом» путешествие будет безопаснее.

 

Жизнь спокойнее, если ты готов к неожиданностям!

 

С уважением, команда СК «Страховой Дом»

26.08.2015

Открытии Представительства в г. Киев

kievЧастное акционерное общество «Страховая компания «Страховой дом» сообщает, что на основании Протокола №1 общего собрания акционеров от 25.04.2014р. Решением комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере рынков финансовых услуг от 18.02.2015р. № 48 к Государственному реестру финансовых учреждений внесена информация о Представительстве Частного акционерного общества «Страховая компания «Страховой дом» (ЕГРПОУ 39372261), который расположен по адресу:

г. Киев, ул. Игоревская 14-А

(044) 428-76-16

Читать далее

13.02.2015

ЧАО «СК «Страховой дом» увеличило уставный капитал до 207 млн.грн.

capital
ЧАО «СК «Страховой дом» увеличило уставный капитал до 207 млн.грн.

Страховая компания «Страховой дом» завершила процедуру увеличения уставного капитала на 200 млн.грн., с 7 млн.грн. до 207 млн.грн., что позволило компании войти в первую десятку страховых компаний Украины по данному показателю.

Увеличение уставного капитала осуществлено путем дополнительной эмиссии 40 тысяч акций номинальной стоимостью 5 тыс.грн.. Акции дополнительной эмиссии приобрели действующие акционеры СК «Страховой дом».
Читать далее

14.12.2014

Сообщение о изменении состава должностных лиц

signСогласно решения Наблюдательного совета ЧАО «СК «Страховой дом» (протокол заседания от 03.04.2013 года №6) состоялись следующие изменения состава должностных лиц предприятия.

Принято решение про увольнение Председателя правления ЧАО «СК «Страховой дом» Середы Сергея Геннадиевича с 04.04.2013 года (лицо не дало согласия на раскрытие паспортных данных). Долей в уставном капитале эмитента не владеет. На указанной должности находился с 22.05.2012 года (10 месяцев 16 дн.). Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет.

Принято решение о назначении Председателя правления ЧАО «СК «Страховой дом» Коваль Марину Александровну с 05.04.2013 года (лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных). Срок, на который назначена: бессрочно. Долей в уставном капитале эмитента не владеет. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. Другие должности, которые занимала на протяжении своей деятельности: директор, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер.
Читать далее

16.03.2013